دوست دارم...

کلمات قدرتِ آزار دادن شما را ندارند؛ مگر اینکه گوینده ی آن کلمات؛ برایتان بسیار عزیز باشد ...!

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
منتظر
1 پست
صافات
1 پست